Hovedseksjon

Verbaldel av skolens strategiske plan

Strategisk plan Bakås skole

Bakås skole jobber for at alle skal oppleve et inkluderende og trygt skolemiljø med høy faglig standard. Vi skal bidra til at potensialet og læringsutbyttet blir maksimalt utnyttet for hver enkelt elev. Opplæringen skal være preget av faglig og sosial inkludering. Dette er avgjørende for å nå byrådets hovedmål om at flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring. Et trygt og inkluderende læringsmiljø er fundamentet for sosial og faglig utvikling. Bakås skole skal kjennetegnes av kollektive løsninger der vi sammen har bygget en forutsigbar og læringsfremmende kultur. Gode relasjoner mellom lærere, foresatte og elever er en av de faktorene som bidrar til økt læring. Bakås skole jobber derfor aktivt og strategisk med å utvikle empati og blikk for andre i hverdagen. Kommende skoleår vil vi innføre jevnlige relasjonskartlegginger som utgangspunkt for de voksnes arbeid med å bygge og ivareta gode relasjoner til elevene og arbeid med å skape gode relasjoner elevene seg imellom.

Elevene på Bakås skal møte tilpassede og allsidige arbeidsmåter. Skolens personale jobber for at alle elever som trenger ekstra tilrettelegging skal få det på en måte som i størst mulig grad inkluderer eleven i fellesskapet. I tråd med byrådets føringer og ny læreplan 2020, vil vi ha et fortsatt fokus på tidligere innsats, tilpasset og likeverdig opplæring. Metoden STL+ videreføres for bruk på 1. – 3. trinn. Det vil arbeides intensivt og systematisk med språk- og begynneropplæringen i lesing, skriving og regning, både på skole og AKS. Dette gjør vi fordi vi vet at jo tidligere innsatsen settes inn, jo mer positiv effekt har det på videre utvikling og skolegang. Det vil gjennomføres både interne og eksterne kurs med drøftinger og erfaringsdelinger rundt undervisningspraksis. Pedagogisk bruk av lek vil være sentralt. Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke elevenes motivasjon, mestringsfølelse, norskspråklige ferdigheter og læring gjennom økt deltakelse og kvalitet i AKS. Innføringen av gratis kjernetid på Aktivitetsskolen muliggjør læringsstøttende aktiviteter for alle elever på 1. – 4. trinn. Innføring av fast ukentlig samarbeidstid mellom baseledere og kontaktlærere er et tiltak for å bidra til at skole og AKS kan samarbeide enda tettere om elevenes læring og sosiale utvikling.

For at flest mulig elever skal fullføre og bestå videregående opplæring, er det en forutsetning at de opplever mestring på skolen. For å sikre mestring vil skolen videreutvikle en systematisk oppfølging av elevenes utvikling gjennom blant annet innføring av kartleggingspermer, hyppigere elevgjennomganger og innføring av felles "verktøykasser" for grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse. Personalets tilnærming til elevene skal være preget av en growth mindset-holdning. I tråd med læreplanens føringer, arbeider skolen for at undervisningen skal stimulere barnas skaperglede, nysgjerrighet og utforskertrang. For å oppnå dette har skolen blant annet innledet et samarbeid med OsloMet som innebærer en kompetanseheving knyttet til bruk av ny teknologi, programmering og algoritmisk tenkning. Skolen har også inngått en avtale med SEFAL- Høgskolen på Vestlandet som innebærer at store deler av personalet vil ta etter- og videreutdanning i fysisk aktiv læring neste skoleår.