Hovedseksjon

Verbaldel av skolens strategiske plan

Strategisk plan 2023

Bakås skole jobber for at alle elever skal oppleve et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. I opplæringen skal vi legge til rette
for et faglig og sosialt fellesskap hvor alle elevene opplever å høre til og være en betydningsfull deltaker. Vi skal bidra til at læringsutbyttet for hver
enkelt elev blir stort. Dette er avgjørende for å nå byrådets hovedmål om at flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring. Et trygt og
inkluderende læringsmiljø er fundamentet for sosial og faglig læring. Bakås skole skal kjennetegnes av kollektive løsninger der vi sammen har bygget
en forutsigbar og læringsfremmende kultur. Gode relasjoner mellom lærere, foresatte og elever er en av de faktorene som bidrar til økt læring. Bakås
skole jobber aktivt og strategisk med å utvikle relasjonsferdigheter og andre ferdigheter som er nødvending for å mestre livet. Vi gjør jevnlig
relasjonskartlegginger, gjennomfører elevsamtaler og lager sosiogrammer for å følge med på klassemiljøene. Dette er utgangspunkt for de voksnes
arbeid med å bygge og ivareta gode relasjoner til elevene og arbeid med å skape gode relasjoner elevene seg imellom.
Elevene på Bakås skal møte tilpassede og allsidige arbeidsmåter. Skolens personale jobber for at alle elever som trenger ekstra tilrettelegging skal få
det på en måte som i størst mulig grad inkluderer eleven i fellesskapet. I tråd med byrådets føringer og ny læreplan fra 2020, vil vi ha fokus på tidlig
innsats, tilpasset og likeverdig opplæring. Metoden STL+ videreføres for bruk på 1.-3.trinn. Det vil arbeides intensivt og systematisk med språk- og
begynneropplæringen i lesing, skriving og regning, både på skole og AKS. Dette gjør vi fordi vi vet at jo tidligere innsatsen settes inn, jo mer positiv
effekt har det på videre utvikling og skolegang. Pedagogisk bruk av lek er sentralt. Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke elevenes motivasjon,
mestringsfølelse, norskspråklige ferdigheter og læring gjennom full deltakelse og høy kvalitet i AKS. Gratis Aktivitetsskole muliggjør læringsstøttende
aktiviteter for alle elever på 1-4 trinn. Fast ukentlig samarbeidstid mellom baseledere og kontaktlærere skal bidra til at skole og AKS samarbeider tett
om elevenes læring og faglige og sosiale utvikling. For at flest mulig elever skal fullføre og bestå videregående opplæring, er det en forutsetning at de
opplever mestring på skolen. For å sikre mestring vil skolen videreutvikle en systematisk oppfølging av elevenes utvikling gjennom blant
elevgjennomganger og kartlegginger. Vi skal også arbeide aktivt for at elevene i større grad medvirker i egen læring i form av planlegging,
gjennomføring og evaluering av opplæringen. For å oppnå det vi ønsker for skolen er det viktig for oss at alle ansatte har en dypere forståelse av
intensjonene i LK20 og Rammeplan for SFO. Det innebærer at de ansatte reflekterer over verdivalg og utviklingsbehov, og bruker forskning,
erfaringsbasert kunnskap og etiske vurderinger som grunnlag for målrettede tiltak. Vi legger til rette for dette arbeidet gjennom profesjonsfellesskapet
der vi lærer, erfaringsdeler og reflekterer sammen.