Verbaldel av skolens strategiske plan

 
Bakås skole jobber for at alle skal oppleve et inkluderende og trygt skolemiljø med høy faglig standard. Vi skal bidra til å åpne nye dører for elevene, slik at potensialet og læringsutbyttet blir maksimalt utnyttet for hver enkelt elev. Elevene skal oppleve at de går på en skole hvor arbeidet med sosial kompetanse er enhetlig og undervisning som holder høy faglig kvalitet. Dette er viktig for å nå byrådets hovedmål om at flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring.

Et godt læringsmiljø er fundamentet for sosial- og faglig utvikling. Bakås skole kjennetegnes av kollektive løsninger der vi sammen har bygget en forutsigbar og læringsfremmende kultur. Gode relasjoner mellom lærere, foresatte og elever bidrar til økt læring. Bakås skole jobber aktivt og strategisk med å utvikle empati og blikk for andre i hverdagen. Med omsorg for hverandre og gode samarbeidsevner løfter elever på Bakås hverandre fram. Fra før har skolen en omforent metode i klasseledelse som bygger på Læringsmiljøteamets verdier og metodikk. Skolen har nå etablert et samarbeid med Forandringsfabrikken gjennom prosjektet "Mitt Liv - grunnskole". Vi ønsker å ta i bruk elevenes kunnskap om hva som lager en god skole som en del av vårt kunnskapsgrunnlag, sammen med skoleforskning og skolens egen erfaringsbaserte kunnskap. I 2019 setter vi av en time per uke i alle klasser der elevene kan snakke trygt om temaer de selv velger: Timen Livet. Vi ønsker at friminuttene våre skal være trygge. Derfor har vi elevstyrte aktiviteter i friminuttene som følges opp av kompetente voksne i Trivselslederprogrammet.

Elevene på Bakås møter tilpassede, allsidige arbeidsmåter. Mestringsteamet og kontaktlærerne jobber for at alle elever som trenger ekstra tilrettelegging skal få det på en måte som i størst mulig grad inkluderer eleven i fellesskapet. I 2019 fortsetter vi innsatsen med å øke kompetansen vår og forbedre vårt systematiske arbeid med ord- og begreper. Vi vil fortsette vår systematikk i å følge opp elevenes grunnleggende ferdigheter gjennom analyser og tiltak etter kartlegginger. Dette gjøres med tillitsbasert ledelse som prinsipp. Ledelse og ansatte har sammen ansvar for elevenes faglige og sosiale utvikling.

Vi ønsker å ta tidlig tak elevfravær på for å forstå hvordan vi kan tilrettelegge slik at skolehverdagen kan mestres. Skolevegring kan starte tidlig i skoleløpet. Derfor er det viktig at vi et tett på, oppdager problematikken tidlig og følger opp med gode tiltak i samarbeid med eleven og foreldrene.

Vi ønsker å ruste elevene våre med framtidsrettede egenskaper som selvstendighet, samarbeid, refleksivitet og kløkt. I 2020 innføres det en ny læreplan i Norge. Det skal Bakås skole være godt forberedt på. Vi kommer til å få de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling inn i våre planer fra skolestart 2019. Vi vil jobbe med å gjøre undervisningen mer praktisk og vi vil bli bedre på å bruke digitale verktøy. I 2019 skal Bakås skole prøve ut digitalt verktøy en-til-en på ett av trinnene. Alle elevene på ett av klassetrinnene vil da få sitt eget personlige digitale verktøy (Ipad eller PC). Dette gjør vi for å høste egne erfaringer før vi eventuelt utvider dette til hele skolen.

Høsten 2019 får alle elever på 1. til 4. trinn tilbud om gratis halvdagsplass på Aktivitetsskolen. Dette gir oss mulighet til at skole og AKS kan samarbeide enda tettere om elevenes læring og sosiale utvikling.
 

 

Thomas Jensen

Rektor ved Bakås skole