Verbaldel av skolens strategiske plan

Bakås skole jobber for at alle skal oppleve et inkluderende og trygt skolemiljø med høy faglig standard. Vi skal bidra til å åpne nye dører for elevene, slik at potensialet og læringsutbyttet blir maksimalt utnyttet for hver enkelt elev. Elevene skal oppleve at de går på en skole hvor undervisningen og arbeidet med sosial kompetanse er enhetlig og holder høy kvalitet. Dette er viktig for å nå byrådets hovedmål om at flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring.

 

Et godt læringsmiljø er fundamentet for sosial- og faglig utvikling. Bakås skole skal kjennetegnes av kollektive løsninger der vi sammen har bygget en forutsigbar og læringsfremmende kultur. Gode relasjoner mellom lærere, foresatte og elever bidrar til økt læring. Bakås skole jobber aktivt og strategisk med å utvikle empati og blikk for andre i hverdagen. Vi ønsker at alle elevene våre skal ha trygge og inkluderende friminutt. Kommende skoleår vil det være et økt fokus på hvordan voksne ivaretar barna når det er friminutt. Dette vil vi oppnå gjennom intern og ekstern kompetanseheving i personalet, med fokus på arbeid med konflikthåndtering, forebygging og relasjonsbygging.

 

Elevene på Bakås møter tilpassede og allsidige arbeidsmåter. Skolens personale jobber for at alle elever som trenger ekstra tilrettelegging skal få det på en måte som i størst mulig grad inkluderer eleven i fellesskapet. Vi vil fortsette vår systematikk i å følge opp elevenes grunnleggende ferdigheter gjennom kartlegging og tiltak i etterkant. Skolen vil ha et økt fokus på deltagende læringsmetoder i den ordinære undervisningen. I tråd med byrådets føringer og ny læreplan 2020, vil vi ha et økt fokus på tidligere innsats. Det vil arbeides intensivt og systematisk med språk og begynneropplæringen i lesing, skriving og regning både på skole og AKS. Pedagogisk bruk av lek vil være sentralt. Dette gjør vi fordi vi vet at jo tidligere innsatsen settes inn, jo mer positiv effekt har det på videre utvikling og skolegang.


For at flest mulig elevers skal fullføre og bestå videregående opplæring, er det en forutsetning at de opplever mestring på skolen. Personalets tilnærming til elevene skal derfor være preget av en growth mindset-holdning. For å oppnå dette vil skolen prioritere kompetanseheving innen growth mindset i personalet. I lys av læreplanens nye føringer har skolen begynt arbeidet med en årsplan for å ivareta de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. I henhold til ny læreplan jobber vi tematisk og tverrfaglig over tid for å sikre dybdelæring.


Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke elevenes motivasjon, mestringsfølelse, norskspråklige ferdigheter og læring gjennom økt deltakelse og kvalitet i AKS. Innføringen av gratis kjernetid på Aktivitetsskolen muliggjør læringsstøttende aktiviteter for alle elever på 1-4 trinn. Dette gir oss mulighet til at skole og AKS kan samarbeide enda tettere om elevenes læring og sosiale utvikling. Parallelt med folkehelseprosjektet i Alna bydel deltar AKS Bakås i «bevegelsesglede i osloskolen». Dette for å fremme helse, fysisk aktivitet og trivsel.
 

 

Thomas Jensen

Rektor ved Bakås skole