Vår profil

Bakås skole logo

Aktivitetsskolen har 90 svært fornøyde elever og har vårens avslutningstur for 4. trinn til Liseberg. Skolen samarbeider godt med barnehagene i inntaksområdet og Ellingsrud ungdomsskole for å sikre gode overganger for elevene.

Bakås skoles satsningsområder 2015–2016

Skolens personale arbeider systematisk og godt med elevenes læring og faglige utvikling, og underviser med stort engasjement! Skolen arbeider jevnt med å heve personalets kompetanse gjennom ulike kurs og faglige samlinger. Aktivitetsskolen satser på flere læringsstøttende aktiviteter fremover. Skolen satser på god klasseledelse og arbeider systematisk for et godt skolemiljø.

Skolens FAU er aktive og engasjerte i elevens læringsmiljø og viktige bidragsytere til elevenes trivsel. Tilpasset undervisning, grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og IKT er skolens satsningsområde 2016-19. Skolen har gode resultater i flere fag, og en flott elevgruppe preget av trivsel og godt læringsmiljø. Som Elevrådet selv sier: Bakås skole er best, her får du venner og lærer mest!

Bakås skoles mestringsteam

Skolens mestringsteam består av tre lærere, sosiallærer og rektor. Lærerne i mestringsteamet samarbeider tett med skolens kontaktlærere for å fremme tilpasset opplæring for alle skolens elever. Spesialundervisning inngår også i Mestringsteamet oppgaver. Mestringsteamet driver kursvirksomhet med hovedfokus på de grunnleggende ferdighetene regning, lesing og skriving i norsk og engelsk.

Vi tilbyr elevene korte og intensive økter i små grupper med høyt læringstrykk. For å kunne sikre at læringsutbyttet blir størst mulig analyserer vi kartleggingsresultater og samarbeider med kontantlærer for å kunne treffe hver enkelt elev i forhold til tema og nivå på kursøktene. Målet med vårt arbeid er å løfte alle elevene til et høyere mestringsnivå. Nytt i år er satsningen på en teamkoordinator på 1. til 4. trinn. Denne økningen i lærerressurs på de små trinnene, er en av skolens satsning på tidlig innsats.

Vurdering for læring, tilpasset opplæring, norsk og matematikk

Skolen fortsetter arbeidet med fokuset på norsk og matematikk. Skolen vektlegger naturfag og har også dette skoleåret fått ekstra midler for å delta i Den Naturlige Skolesekken. Vi arbeider med å lage undervisning som motiverer elevene og som gir elevene grunnleggende ferdigheter.

Sentralt i arbeidet vårt er arbeid med læringsstrategier og tilpasset opplæring. Bakås skole arbeider hele tiden med å utvikle skolens undervisningspraksis. Vi gjør dette gjennom å lære av hverandre og gjøre hverandre gode, samtidig som vi deltar på videreutdanning og kurs for å øke kompetansen.

Elevenes skolemiljø i fokus

I år har vi stort fokus på å øke de voksnes kompetanse for gode samtaler med elevene. Dette gjelder både på faglige områder med gode fremovermeldinger i læringssamtaler, men også samtaler med elevene med fokus på å løse sosiale utfordringer eller vansker elevene sliter med. Gjennom en forskningsbasert modell av Dr. Ross Greene, ønsker skolen å rette fokus mot et større samarbeid med elevene for å finne gode løsninger sammen med den enkelte elev.

Skolen har fortsetter med å bruke ressurser på delte klasser i Mat og Helse faget samt Kunst og Håndverk. Når det gjelder svømming er minstekravet er 10 svømmetimer, i fjor hadde vi 15 timer. I år øker vi dette til 20 timers svømmeundervisning på 4. trinn. Skolen har også 5 dagers leirskole våren i 6. trinn.