Mandag 27.04.20 gjenåpner skolen for 1.-4. trinn

Elev i klasserom

Mandag 27.04.20 åpner skolen for 1.-4.trinn. Det gleder vi oss til og ønsker alle elevene på småtrinnet velkommen tilbake. Vi vet at noen av dere er bekymret for om skolen åpner for tidlig, og om deres barns helse blir godt nok ivaretatt. Her må vi be dere stole på helsemyndighetene når de sier at det er trygt å sende barna på skole. Samtidig minner vi om at det er viktig at alle fortsetter å følge deres anbefalinger om mindre lekegrupper, gode rutiner for hygiene og at man følger anbefalinger om avstand til de utenfor hjemmeboende familie.

 

For å sikre en trygg og god gjenåpning har alle skoler fått tilsendt en veileder som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Det er denne veilederen som har vært styrende for oss når vi har laget en plan for hvordan vi kan gjenåpne Bakås for de yngste elevene våre. Nedenfor finner dere informasjon om tiltak og organisering som vil gjelde fra og med gjenåpningen nå på mandag.

 

 

Smitteforebyggende tiltak

Skolen vil følge tre viktige hovedpunkter for å bremse smittespredning:

 

1. Syke personer skal ikke være på skolen

2. God hygiene

3. Redusert kontakt mellom personer

 

 

Dagsplan hver dag:

 

Tid

INNHOLD

Viktige beskjeder og tiltak

0830-0900

Rolig oppstart i klasserommene før undervisningen starter.

Eleven kan komme når de vil mellom kl. 830 og 0900.

à Elevene skal møte opp på avtalt møtested i skolegården (informasjon under)

à Eleven kan ikke møte opp før 0830

à Foresatte skal ikke følge elever inn i hverken skolegård eller skolebygning (mer informasjon under)

0900

Undervisningen starter

Elevene møter opp ved møtepunkt i skolegård (se under)

Ansatte styrer innmarsj i garderobene

0900-1400

Undervisning inkl. matpauser og friminutt

Elevene har ikke friminutt samtidig.

Skolegården er delt inn i soner.

Renhold i klasserommene mens elevene har friminutt

Økt voksentetthet ute.

1400-1600

Aks

Egen påmelding i Forms (informasjon under)

1600

Takk for i dag for alle elever 😊

Alle elever med plass på Aks kan benytte seg av denne tiden. Det gjelder uavhengig av hvor stor plass man til vanlig har.

 

Gruppeinndeling 1.-4.trinn:

Alle klassene har blitt delt inn i to grupper med dyrenavn. Hver av disse gruppene vil ha et fast klasserom. Av smittevernhensyn tar vi i bruk alle klasserommene på skolen. 5.-7. trinn skal ikke starte nå på mandag så inntil videre tar vi i bruk deres klasserom. På denne måten får vi større avstand mellom de ulike gruppene både med tanke på klasserom og garderobe.

Informasjon om gruppetilhørighet og klasserom vil komme i løpet av fredag 24.04.20.

 

Oppstart hver dag:

Elevene kan komme til undervisningsstart kl. 0900 eller i tidsrommet mellom 0830 og 0900. Uansett når de kommer så skal de møte opp på angitt oppmøtested i skolegården. Informasjon om ditt barns oppmøtested kommer i morgen. Det vil ikke være ansatte i skolegården før klokken 0830. Vi ber dere derfor påse at ingen av barna kommer til skolen før klokken 0830.

 

Følging av barn til skolen:

Av smittevernhensyn skal ingen foresatte bevege seg inn i skolegård eller skolebygg. Foresatte kan følge barna sine til utkanten av skolegården. Ved parkeringsplassen er det stopp-markeringen på asfalten som markerer skolegårdens grense. I resten av skolegården må man bruke skjønn. I tidsrommet mellom 0830 og 0900 vil det være ansatte i skolegården som tar imot barna.

 

Beskjeder og spørsmål til skolen:

Bemanning i tidsrommet 0830-1600 er økt betraktelig for å ivareta barna på best mulig måte. De ansatte vil ha svært liten anledning til ingen anledning til å svare på henvendelser i løpet av dette tidsrommet. Vi er opptatt med å passe på barna deres. Lærerne vil være særlig opptatt i tidsrommet 0815-1415. Alle spørsmål eller beskjeder til skolen må sendes skriftlig på mail/skolemelding til lærer på trinnet eller til Kjersti på Aks. Beskjeder som gjelder samme dag sendes på skolemelding eller ringes inn på Aks-telefonen i tidsrommet 0800-0830.

 

Matpakke, skiftetøy og skolesaker

Elevene må ha med minst to matpakker og egen drikke som skal holde hele skoledagen. Veilederen som gjelder skoler i Oslo, tillater ikke at Aks har matservering.

Skiftetøy må oppbevares i egen pose som fraktes frem og tilbake til skolen hver dag.

For å unngå smitte skal barna ikke dele skolesaker som blyant, viskelær, farger mm. Skolen vil ha ekstra utstyr i alle klasserom, men det er enda bedre hvis dere sender med eget barn dette hver dag.

 

Oppstart hver morgen og etter friminutt

Elevene skal møte på sin gruppes avtalte møtested. Her vil det stå en voksen. Den voksne vil ha med en plakat med bilde og navn på det dyret som har gitt navn til gruppa. Dette for at det skal være lettere for barna å finne sin gruppe. Siden dette vil være et fast møtestested både om morgenen og etter friminutt regner vi med at dette vil være en organiseringsform som barna etter hvert vil kunne følge uten utfordringer.

 

Friminutt

Skolegården vil bli delt inn i fire soner. Kun to klasser vil ha friminutt om gangen. Disse to klassene vil følge sine gruppeinndelinger også i friminuttet. Hver gruppe vil få tildelt sin sone i skolegården. Det vil være god voksentetthet også i friminuttene.

 

Renhold og hygienetiltak

Skolen vil i tråd med retningslinjene ha økt renhold og oppfølging av hygiene når skolen gjenåpner. Vi har blant annet utformet en plan for renhold som beskriver både hyppighet og omfang av det ekstra renholdet som vil bli gjennomført. Det vil også bli innført ekstra hygienetiltak for elever og ansatte. Et av disse tiltakene omfatter fast håndvask etter hvert friminutt og ellers jevnlig i løpet av dagen. Det vil foregå ekstra renhold i klasserommene mens elevene har friminutt. Skolen har økt den totale stillingsprosenten på renhold i denne perioden.

 

Elever i risikogrupper

Ta kontakt med rektor Thomas Jensen hvis ditt barn har behov for spesielle tilrettelegginger i forbindelse med gjenåpningen.

 

 

Kontinuerlig evaluering

Ledelse ved skolen har i samarbeid med de ansatte utarbeidet en plan som skal sikre en gjenåpning i tråd med helsemyndighetenes råd og føringer. Vi vil gjennomføre en kontinuerlig evaluering av tiltak og organisering. Dere vil bli informert ved behov for større endringer.

 

Vi ønsker alle elever på 1.-4.trinn velkommen til gjenåpning mandag 27.04.20. Vi gleder oss til å møte barna deres igjen.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Thomas Jensen, rektor

Thomas Fossum, Aks-leder

Toan Nguyen, assisterende rektor

Liv Marte Strømme, inspektør