Hovedseksjon

Læringsstøttende aktivteter

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)
  • En aktivitet som støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter
  • En aktivitet som er planlagt og har tydelige læringsmål
  • En aktivitet som har et læringsfokus i planleggingen og gjennomføringen

På Bakås AKS kan du blant annet følge med på veggen vår i gangen. Etterhvert kommer vi til å synliggjøre dette på elevenes ukeplaner også.

Et grunnleggende prinsipp for en læringsstøttende aktivitet er at den har en tidsmessig og tematisk sammenheng med skolen. For å få til dette må det legges til rette for, og etableres, et planmessig og strukturert samarbeid om faglige temaer mellom ansatte i skolen og Aktivitetsskolen.

Gjennom læringsstøttende aktiviteter skal Aktivitetsskolen følge opp og videreføre satsningsområder og temaer som det arbeides med i skolen og innarbeide disse i aktivitetsskolens lokale planer.

De læringsstøttende aktivitetene skal være lystbetonte og preget av lek, de skal være godt planlagt, ha tydelig formulerte læringsmål og fungere som repetisjon, supplering og/eller "overlæring".  Aktiviteten skal også kvalitetssikres i samarbeid med pedagogisk personale, og malen som er benyttet på eksemplene under skal benyttes.